Läs även om:

 

Vår integritetspolicy>>

 

Jobba med oss>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Mål och vision>>

 

Kompetensin-ventering>>

 

Kartläggning av unika kompetenser>>

  

Etisk policy

Om affärsetik: EXGMs ska driva sin verksamhet i enlighet med god affärssed och på ett sätt som är positivt för branschens anseende.

 

Om kunder: EXGMs ska informera korrekt och vederhäftigt om sina tjänster, metoder och produkter och bara lova det som man kan hålla.

 

Om konkurrenter: EXGMs ska sälja sina tjänster, metoder och produkter på egna meriter, inte genom att tala illa om andra företag.

 

Om samhällsansvar: EXGMs ska agera för att gynna en ansvarsfull marknadsekonomi med fri konkurrens.

Miljöpolicy

EXGM skall nu och i framtiden vara synonymt med ett företag som tar ansvar för miljön. Detta innebär att EXGM ska:

 • känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet och som berör företagets verksamhet,
 • sträva efter att använda miljövänliga produkter, miljövänlig utrustning och bidra till en miljöriktig kretsloppshantering, i möjligaste mån skapa miljöeffektiva lösningar för kunderna,
 • påverka våra leverantörer till att arbeta för en bättre miljö,
 • hushålla med resurser och
 • ta miljöhänsyn vid val av transporter.

 

Arbetsmiljöpolicy

EXGM:s ambition är att genom en god och säker arbetsmiljö före-bygga och undanröja risker för skada och ohälsa. EXGM strävar efter att främja medarbetarnas engagemang och samverkan samt deras personliga och yrkesmässiga utveckling. I enlighet med detta strävar EXGM att: 

 • hålla en hög prestanda på arbetsplatsens utformning och arbetsutrustning 
 • vid val av transportmedel beakta trafiksäkerhetsaspekter,
 • aktivt arbeta med tidsplanering och resursfördelning,
 • verka för ett positivt och öppet arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i beslutsfattandet,
 • satsa på utbildning och utveckling för företagets medarbetare och
 • uppmuntra friskvård.

Kvalitetspolicy

Beskrivning av kvalitetsarbete.

För att alltid hålla hög kvalitet och kontinuerligt förbättra företagets verksamhet arbetar EXGM ständigt med kvalitetssäkrande och kvalitetshöjande åtgärder.

 

Generell kvalitetsplan

EXGM hjälper uppdragsgivare att införa processorienterade arbetssätt med tillhörande stödsystem för att skapa långsiktig hållbar tillväxt i deras företag.

Genom att tillhandahålla konsulttjänster, utbildningar och IT-lösningar hjälper EXGM sina uppdragsgivare att få ökad lönsamhet, nöjdare kunder och medarbetare.

För att uppnå detta är det viktigt att:

 • förstå uppdragsgivarens behov,
 • påvisa kundnytta och
 • skapa förstklassiga lösningar som levereras i tid. 

För att uppnå konkurrenskraftiga resultat krävs att alla medarbetare har personligt engagemang, hög kompetens och hög servicenivå gentemot uppdragsgivarna.

För att alltid vara bästa alternativ för våra uppdragsgivare genomför vi förbättringar av våra processer och produkter baserade på resultat från återkommande utvärderingar. Uppdragen styr allt operativt arbete och vid behov bedrivs de, för att säkra kvaliteten, som projekt. Alla projekt använder en projektmodell, uppdragsgivarens egen eller tex Raketen.

 

EXGMs huvudprocesser är:

Affärsplaneringsprocessen, Marknads- och PR-processen, Konceptutvecklingsprocessen, Försäljningsprocessen, Leveransprocess samt Kundvårdsprocessen.

Processerna används för att ge klara arbetsbeskrivningar och förteckningar på vad som förväntas av var och en. Krav som ställs på input/output definieras samt hur arbetet i processerna mäts.

Processerna ligger till grund för det systematiska förbättringsarbete som kontinuerligt bedrivs för att säkerställa kvaliteten på allt arbete som utförs nu och i framtiden.