Informationsblad om projektmodell Raketen

Ladda ner     Projektmodellen Raketen

 

Läs även om:

 

Effektivitet i distri-buerade grupper>>

 

Kundvärden>>

 

Kravanalys>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Balanced Scorecard>>

 

Föredrag>>

 

Business Case>>

 

Kompetensin-ventering>>

 

Projektledare>>

 

Projektkontor>>

 

Lean>>

 

Kreativa processer>>

 

Miljöhänsyn>>

 

Multiprojektledning>>

 

Portföljutvärdering>>

 

Projektmodell Raketen

 

En allmän strukturerad och inarbetad projektmodell gör det enklare att nå de framgångsfaktorer som krävs för att driva projekt mot fastställda mål och undvika avvikelser från målet. Med en projektmodell skapas en struktur på projektet och det blir nödvändigt att ta hänsyn till följande viktiga grundförutsättningar redan initialt och under genomförandet av projektet liksom vid avslut och uppföljning av projektresultatet.

Grundförutsättningar för projekt

  • Tydliga direktiv
  • Tydlig struktur på arbetet
  • Tydliga mål
  • Tydliga roller och arbetsfördelning
  • God planering
  • Målen nedbrutna i etappmål
  • Revidering av målen i förekommande fall
  • Kontinuerlig information och förankring
  • Väl genomtänkta beslutsunderlag
  • Uppföljning av resultatet

Raketen

 

En enkel projektmodell beskriver beslut, faser, roller, dokument och definitioner som hör till ett företags projektkultur. Till Raketen hör även dokumentmallar och checklistor för beslut och aktiviteter i projektet.

Syftet med en projektmodell är att ge företaget ett gemensamt språkbruk och ett standardiserat arbetssätt i projekt. Detta skapar förutsättningar för en framgångsrik projektmiljö där man arbetar effektivt i projekt. Projektmodell Raketen kan användas i hela företaget för alla slags projekt. Projektmodell Raketen ger riktlinjer om hur man bör arbeta i projekt. Två handböcker finns till Raketen, en för beslutsfattare och en för projektgruppen.

 

Handbok för Beslutsfattare

 

Projektmodellen Raketen består av sex beslutspunkter och det är dessa som i första hand denna handbok behandlar. Handboken riktar sig till beslutsfattarna i projekten, vanligen projektägaren och/eller projektens styrgrupp, men alla som är involverade i projektarbetet har nytta av att vara insatta i beslutsfattarnas arbete>>

 

Handbok för Projektgruppen

 

Projektarbetet delas enligt Raketen in i fyra faser och det är arbetet i dessa faser som denna handbok behandlar. Handboken riktar sig till alla som arbetar i eller på annat sätt är involverade i ett projekt, med andra ord projektgruppen>>