Ladda ner

Informationsblad om processutveckling   Visuerametoden

Läs även om:

 

När du som linjechef har ansvar för effektivitet i organisationen>>

 

Processkartläggning>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Föredrag i processutveckling>>

 

Affärsutveckling>>

 

Change Management>>

 

Chef att hyra>>

 

Gold Standard>>

 

Hållbar utveckling>>

 

 

Hur skall jag genomföra en organisationsförändring?

Metodik

 

Metoden lägger fram ett tydligt beslutsunderlag för hur organisationen skall bedrivas och hur gränssnitt mot andra delar i organisationen bör se ut.

 

Konkurrensdrivande faktorer motiverar till årgärder. Dit hör avregleringar av skyddade sektorer inom ekonomin. Sjukvård, telekom, energi, flyg och tågtransporter, etc. De är sektorer som under den senaste 20-årsperioden avreglerats inom EU.

En ökad konkurrens leder till ett ökat tryck på effektivare produktion av varor och tjänster. Detta tvingar företag och organisationer till förändring.

 

Kundvärde skapar framgång

 

Fokusering på kundvärden är grunden för en framgångsrik verksamhet. Nöjda kunder kommer tillbaka, och nöjda kunder fungerar som levande reklampelare. De företag som förstår att erbjuda produkter och tjänster till bästa pris och högsta kvalitet, har därmed bästa förutsättningarna att lyckas. Värdeskapande förädlingsprocesser står därmed i fokus. Insikten om att processer på olika sätt skapar värden leder till insikten om att dessa måste fungera effektivt. Effektiva verksamheter bygger alltså kundvärden.

 

 

Processer skapar värden

 

Processerna beskriver verksamheten och hur värden skapas. De synliggör därmed förädlingsflödet och hjälper till att styra verksamheten effektivt. Kunskapen om processerna ger ledningen underlag för planering av resurser och pengar. Processer ökar därmed kontrollen över utnyttjade resurser, ledtid och kostnader.

 

Effektivisering av processer ökar kundvärden

 

Effektivisering av verksamheter och processer är en fortlöpande aktivitet i företagen för att öka konkurrens-kraften och för att frigöra resurser för utveckling av verksamheten, t.ex. investeringar, utveckling av nya produkter och tjänster. Försäljningen kan öka, intäkter och resultat förbättras. Pengar, tid och andra resurser kan sparas och kundvärdet öka.

 

EXGM´s arbetssätt

 

Steg 1 – EXGM´s konsulter driver analysarbetet och utför kartläggningen. Utpekade nyckelpersoner deltar aktivt i arbetet.

Steg 2 – Kunden tar ett större eget ansvar och driver delar av arbetet. Processansvariga personer är utpekade. EXGM´s konsulter stödjer arbetet.

Steg 3 – Kundorganisationen driver och utför analysarbetet. EXGM´s konsulter deltar och stödjer arbetet.

 

Vilka konkreta resultat uppnås?

  • Nuvarande processer kartläggs.
  • Nya processer definieras.
  • Roller skapas, ändras eller tas bort.
  • Manuella eller automatiserade rutiner analyseras. Behov av nya eller förbättrade IT-stöd klargörs.
  • Organisatoriska gränssnitt definieras, förändras, eller tas bort.
  • Kompetens kan utvecklas, förädlas, eller avvecklas.
  • Resurser kan frigöras för andra ändamål.
  • Effektiviteten ökar och kundvärden skapas.