Informationsblad om Visuerametoden

Ladda ned   Visuerametoden

Läs även om:

 

organsiations-förändring>>

 

Projektledning>>

 

Kontakta oss direkt:

 

Affärsarkitekt>>

 

Affärsutveckling>>

 

Föredrag>>

 

Företagsköp>>

 

Nulägesanalys>>

 

Insourcing/outsourcing>>

 

Merger & Aquisition>>

 

 

Visuerametoden kartlägger och effektiviserar företagets olika processer

Visuerametoden möjliggör för företag och organisationer att på ett snabbt och effektivt sätt kartlägga och beskriva affärskritiska processer.

 

Visueramodellen i sin helhet. Arbeten i steg 1 och 2 utgör grunden för investeringsbeslut.

Visuerametodens användningsområden:

  • Effektivisering av verksamhetsprocesser genom att förstå, förändra och automatisera informationsflöden
  • Förbättrad verksamhetskvalitet genom ökad process-förståelse och kvalitetsmätningar
  • Kravställning i samband med utveckling av nya eller befintliga IT-stöd
  • Utveckling av nya verksamhetsprocesser i samband med förändring och omorganisation
  • Utbildning om verksamhet, användning av IT-hjälpmedel och ekonomisk uppföljning

NU-lägesanalys

Befintliga verksamhetsprocesser identifieras och analyseras. Informationsflöden och aktiviteter kartläggs med fokus på definierade roller.

Processerna beskrivs i översikts- och simbane-modeller. Re-levanta processbegrepp definieras och sammanställs. Meddelandemodeller beskriver informationsutbytet mellan de olika rollerna.

 

BÖR-lägesanalys

De delar av verksamhetsprocesserna som skall effektiviseras samt berör IT-stöd identifieras. BÖR-läget för dessa processer beskrivs i översikts- och simbanemodeller. Identifierade meddelanden och register modelleras. Roller definieras. Automatgenererade användar-gränssnitt illustrerar informationsutbyte och meddelandemodeller.

Effektdiagram åskådliggör föreslagna förändringar och utgör beslutsunderlag för fortsatt verksamhets-utveckling.

 

Organisationsutveckling

Eventuella organisationsförändringar genomförs baserade på resultatet från tidigare steg. Organisationen dimensioneras, nya och förändrade roller definieras. Befattningsbeskrivningar skrivs.

 

Framtagna modeller används för utbildning av organisation och användare i de nya processerna.

 

Teknisk utveckling

Meddelande-, register- och eProcessmodeller från tidigare steg används som kravspecifikation för eventuellt nya IT hjälpmedel. Teknik och leverantör för nya IT hjälpmedel väljs.

Modeller återanvänds så att programkod kan automatgenereras tillsammans med körbara användargränssnitt. Gränssnitt mot andra externa applikationer utvecklas. Nya IT hjälpmedel utprovas och valideras tillsammans med kund.

 

Teknisk integration och drift

Gränssnitt mot andra externa applikationer utvecklas och utprovas till en integrerad driftsmiljö. Effektiva och kvalitetssäkrade processer övervakas löpande mot definierade nyckeltal. Ingående eProcesser och IT hjälpmedel övervakas. Modeller och programkod underhålls.